Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Definicje

Gusto Jakub Micianiec zarejestrowana na ulicy i prowadzącej działalność na ulicy Krucza 4 86-005 Murowaniec o numerze NIP: 9532267837 i Regonie: 922863364 bistrogusto.pl – nazwa sklepu internetowego poprzez który prowadzona jest sprzedaż towarów przez firmę Gusto Jakub Micianiec ul. Krucza 4 86-005 Murowaniec „Usługobiorca” – firma lub osoba prywatna korzystająca z usług firmy Gusto Jakub Micianiec, osoby lub firmy zakupujące produkty, a także pracownicy firmy.

Serwis

 Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.bistrogusto.pl, systemów informatycznych prowadzonych przez firmę Gusto Jakub Micianiec

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorców jest Gusto Jakub Micianiec

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Gusto Jakub Micianiec w celu świadczenia usług i sprzedaży produktów, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów o usługi, oferty wraz z wykonywaniem zleceń.

Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane aktywnie przez okres konieczny dla świadczenia usług, a także rok po zakończeniu ich świadczenia. Po tym czasie dane zostają zachowane na czas ewentualnych roszczeń ze strony Usługobiorcy.

Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania czy skasowania (zapomnienia) zwracając się w tym celu do Gusto Jakub Micianiec. W przypadku, w którym Gusto Jakub Micianiec wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług lub wymagane ze względu na panujące regulacje prawne.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawierają strony i platformy firmy Gusto Jakub Micianiec. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu lub zgłoszeniu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych i ich ewentualne przekazanie zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.

Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gusto Jakub Micianiec może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem świadczenia usług informatycznych. W serwisach i systemach Gusto Jakub Micianiec, a także na rzecz świadczenia usług i sprzedaży produktów przetwarzane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imiona i nazwiska
 • Adresy e-mail
 • Informacje o przeglądarce internetowej
 • Adres prowadzonej działalności
 • Adres dostawy
 • Numer konta bankowego
 • Numery telefonów
 • Inne dane podane dobrowolnie

 

Wszystkie powyższe dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z celem i czasem ich przetwarzania podanej przy przekazaniu informacji (klauzule), a dostęp do nich jest ograniczony zgodnie z wprowadzoną Polityką bezpieczeństwa w dokumentacji wewnętrznej Gusto Jakub Micianiec. Dane naszych klientów są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. Public Cloud czy serwerów VPS.

Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tych usług, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Dodatkowo możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

Bezpieczeństwo informacji

 Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić firmę Gusto Jakub Micianiec i Usługobiorców przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją , ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Gusto Jakub Micianiec.

By dane były bezpieczne stosujemy m.in.:

 • Szyfrowanie SSL na platformach w których przechowujemy dane Usługobiorców
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i firmom zewnętrznym, którzy muszą mieć dostęp do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Gusto Jakub Micianiec. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Wykorzystywane pliki cookie Cookie to plik, który jest pobierany na Twoje urządzenie (komputer, smartphone, tablet…) podczas odwiedzania niektórych stron www. Pliki te pozwalają tym stronom na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej i jego sprzętu oraz rozpoznawania użytkownika w zależności od tych informacji.

Otrzymywane dane są jednak ograniczone. Dotyczą one tylko liczby odwiedzanych stron, miejscowości, w której jest zlokalizowany adres IP, który łączy się ze stroną www, częstotliwości odwiedzin, czasu trwania odwiedzin, przeglądarki, operatora i typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie.

Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika oraz adres pocztowy, z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane.

Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie poruszaniem się użytkownika po naszej stronie i innych serwisach Gusto Jakub Micianiec. Wygasają one podczas lub po sesji i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Możesz autoryzować, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze ustawiając opcje swojej przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek możesz skorzystać ze wskazówek dostępnych pod poniższymi linkami: Firefox Chrome Internet Explorer Opera Safari Informujemy, że wyłączenie pliku cookie może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na stronie internetowej. Prawa osób których są przetwarzane dane osobowe

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych naruszałoby rozporządzenie RODO, prawo Unii, prawo państwa członkowskiego lub na wniosek własny przedłożony argumentami zgodnych z literą prawa, któremu podlega administrator. Prawo do sprzeciwu Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo do przenoszalności danych

Zgodnie z art. 20 RODO – jeżeli przetwarzanie danych:

1) odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; oraz
2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. a) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi; oraz
 2. b) przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania Gusto Jakub Micianiec informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Gusto Jakub Micianiec informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od B2B ograniczenia przetwarzania, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją

 – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1)
 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Gusto Jakub Micianiec niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Gusto Jakub Micianiec poprzez opublikowanie nowej wersji na platformie klienta lub informacje e-mail do Usługobiorcy.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia listopada 2020r.

Kontakt Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres kontakt@bistrogusto.pl lub listownie na adres Gusto Jakub Micianiec ul. Krucza 4     
|86-005 Murowaniec, z dopiskiem „Polityka prywatności”.